Zware cavalerie definitief uit landmachtgelederen

Met het ontbinden van de regimenten Huzaren van Sytzama en Huzaren Prins van Oranje is de zware cavalerie gisteren definitief uit de gelederen van de landmacht verdwenen. Het symbolische afscheid van 11 Tankbataljon (Sytzama) en 42 Tankbataljon (Prins van Oranje) speelde zich af in hartje Den Haag, onder toeziend oog van 700 genodigden.

Eerder al werd het Regiment Huzaren Prins Alexander ontbonden. De cavalerietradities zijn in bewaring gegeven aan het Regiment Huzaren van Boreel, binnen de landmacht vertegenwoordigd door onder meer de Brigade Verkenningseskadrons. Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart de Kruif bracht in herinnering dat de landmacht tot rond de jaren ‘90 bijna 1000 gevechtstanks telde.

“Militairen treden op in crisisgebieden waarin vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn”, zei hij, een link leggend naar vandaag, meldend dat er in Irak geen ziektekostenverzekering is en je als kind in Afghanistan 20 kilometer moet lopen om je door ISAF te laten behandelen aan een gebroken been. De Kruif: “Wij in Nederland leven in het Paradijs. Het woord ‘crisis’ is voor ons, veteranen, namelijk niet te plaatsen, en zeker niet in relatie tot Nederland. In een land in crisis heb je immers geen onbeperkt toegang tot geneeskundige zorg, alle kansen in het onderwijs, vrij gebruik van internet en een overheid die overal voor zorgt.”

Vechten

“Nederland en Nederlands-Indië waren bezet” blikt de generaal circa 70 jaar terug. “Er was geen vrijheid van meningsuiting, homoseksuelen werden gebrandmerkt, Joden vervolgd. Onderwijs was niet vrij, geneeskundige zorg beperkt. Zelfs aan basis levensbehoeften, zoals voedsel, kon deels niet meer worden voorzien. De prijs voor de vrijheid was hoog, en werd niet alleen door Nederlanders betaald. In Nederlandse grond liggen meer dan 50.000 geallieerden begraven”, zei de Kruif waarschuwend dat vrijheid niet vrij is en zeker niet gratis. Dat je soms moet vechten voor je vrijheid, voor die van anderen of  voor die van ons zelf. “Dat besef is niet alleen in filosofisch opzicht essentieel, maar we moeten ons ook realiseren dat je niet zo maar kunt vechten. Vechten vergt immers een krijgsmacht die goed materieel heeft en de beste mensen. Mensen die in staat zijn de opdracht boven hun eigen veiligheid te stellen, de groep belangrijker te vinden dan hun eigen belang en kennis te maken met de fysieke en psychische grenzen van een mens, en soms zelfs daaroverheen te gaan. Dit alles samen te voegen en te operationaliseren vergt jarenlange training en vorming.”

17 september 2012 | Ministerie van Defensie.

Convenant Defensie en Nederlandse marinebouwers

Minister Hillen heeft vandaag een convenant ondertekend met het Nederlandse Marinebouw Cluster. Hiermee is de Kennisgroep Nederlandse Marinebouw opgericht.

De groep bundelt de inspanningen van Defensie en de Defensie-industrie om de benodigde kennis voor het ontwikkelen en bouwen van militaire oppervlakteschepen te behouden voor Nederland.

Minister Hillen onderstreepte het belang van het convenant voor de industrie en voor de regionale werkgelegenheid: “Op dit moment, met de crisis, gaat het even wat minder. Maar we hebben zoveel kennis opgebouwd dat als overheid en bedrijfsleven de handen ineenslaan, we er sterker uitkomen.”

René Berkvens, CEO van Damen Shipyards Group en voorzitter van het Nederlands Marinebouw Cluster, noemt het convenant een mijlpaal: “De overheid speelt een cruciale rol. Nederland moet het cluster marinebouw beschermen voor de toekomst. Voor thuisfront en voor export.”

Synchroon

De betrokken partijen stellen onderling hun kennis ter beschikking aan elkaar. Ook synchroniseren ze de inspanningen voor onderzoek, ontwikkeling en ontwerpactiviteiten voor de volgende generatie marineschepen en stemmen die op elkaar af. Bovendien streven ze naar het borgen van een adequate kennisbasis, mede door middel van opleidingen en afstudeermogelijkheden voor de marinebouw.

Staat

Minister Hillen tekende het convenant namens de Staat der Nederlanden. Het platform Nederlandse Marinebouw Cluster werd vertegenwoordigd door Damen Shipyards Group, Imtech Marine, het Maritiem Kennis Centrum en Thales Nederland B.V. 4 december komen het Nederlandse Marinebouw Cluster en Defensie weer bijeen, om het convenant verder vorm en inhoud te geven.

Bezuinigingen

Het convenant vloeit voort uit de Strategie-, Kennis- en Innovatie Agenda (SKIA). Met de SKIA versterkt Defensie haar innovatieve kracht en het vermogen om goed te reageren op onverwachte gebeurtenissen. Ook beschrijft het de visie van Defensie op veiligheid en de omgang met kennis en innovatie. Hierbij is rekening gehouden met de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen.

17 september 2012 | Ministerie van Defensie.

Eremetaal voor militairen in Kunduz

Nederlandse militairen en burgermedewerkers van Buitenlandse zaken hebben de NAVO-medaille gekregen voor deelname aan de International Security and Assistance Force (ISAF). Zij kregen de onderscheiding vandaag in Kunduz van Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Matthieu Borsboom.

Het ISAF-personeel voert sinds eind april 2012 taken voor politietraingsmissie uit in de Noord-Afghaanse provincie.“In de afgelopen maanden werden honderden agenten opgeleid en begeleid”, memoreerde Borsboom. “Er was een eerste politietraining voor vrouwen en last but not least breidde onder uw leiding het aantal districten, waarin politie ondersteuning kreeg, uit van 2 naar 4. Een resultaat om trots op te zijn”

ISAF-medaille

Aan de missie in Kunduz nemen militairen uit de hele krijgsmacht deel, oncderleiding van. kolonel der Mariniers Jarst de Jong. De ISAF-medaille wordt uitgereikt aan militairen en burgers die minimaal 30 dagen in het missiegebied hebben gewerkt. Alleen mensen die voor het eerst in het uitzendgebied zijn, krijgen het eremetaal. Zij die al eerder onder ISAF-vlag zijn uitgezonden, krijgen de multiple-tour indicator, een cijfer dat staat voor het aantal voltooide NAVO-missies.

16 september 2012 | Ministerie van Defensie.

Oefening Peregrine Sword

6500 internationale Soldaten en civiele deskundigen op Oefening Peregrine Sword. Dit keer is het gewoon een fictief scenario, maar in het echte, conflicten zou worden op gelijkwaardige wijze behandeld effktive. Op de foto zie je de 11e Air Manoeuvre Brigade (AMB) in hun verzamel-gebied.

Via German-Netherlands Corps

Zie ook:

Brigade in konvooi naar Duitsland

Peregrine Sword 2012

Detachement DGLC vertrekt richting Duitsland

Oefening Peregrine Sword: NAVO-toets voor 11 Air Manoeuvre Brigade

Verbindelaars 101 CIS Bataljon met Landmacht collega’s aan de bak voor Peregrine Sword

Nieuwe loot aan de OOCL stam vuurt eerste mortieren

LO/Sport bestaat 8 jaar

Afgelopen donderdag werd het 8-jarige bestaan gevierd van het Dienstvak LO/Sport op de Bernhardkazerne te Amersfoort. Uiteraard stond deze dag, naast saamhorigheid, in het teken van sport en spel. De verschillende sportgroepen van de Landmacht bonden hierbij de strijd met elkaar aan. De sportinstructeurs van de LO/ Sportorganisatie op de Johannes Postkazerne eindigden hierbij op een verdienstelijke derde plaats! Dit ondanks het feit dat het hoofd van de LO/sportgroep van de JPK aan de oriëntatieloop begon zonder een kaart mee te nemen….

via Facebook.

Defensie bij open dag Brandweer Groningen

Vandaag vond de tweejaarlijkse open dag plaats van de Groningse brandweer op de Brandweerkazerne Stad en Regio Groningen. Sinds enkele maanden is de regionale commandant van de brandweer Groningen tevens directeur van de veiligheidsregio Groningen. Dit betekent dat de Officier Veiligheidsregio Groningen, geplaatst bij Bureau Nationale Operaties van 43 Mechbrig en gedeeltelijk gedetacheerd bij het veiligheidsbureau van de veiligheidsregio, ook voor deze brandweercommandant werkt.

Om deze nieuwe samenwerking kracht bij te zetten en om de samenwerkingsmogelijkheden van Defensie met civiele hulpverleningsdiensten te demonstreren, heeft ook Defensie deelgenomen aan de open dag. De vliegbasis Leeuwarden stelde een van de drie E-One Titan Crashtenders ter beschikking. Dit blusvoertuig wordt ingezet bij het blussen van vliegtuigbranden op militaire vliegvelden en trok enorm veel publiek. Daarnaast is dit type voertuig de afgelopen jaren meerdere malen ingezet om de civiele brandweer te ondersteunen in het kader van de civiel-militaire samenwerking. Zo werd het voertuig ingezet bij de vuurwerkramp in Enschede, de heidebranden bij Woensdrecht en de brand bij een chemiebedrijf in Moerdijk. — Defensie neemt deel aan open dag brandweer Groningen (3 photos)

via Facebook.

Zoektocht naar onderzeeboot Hr. Ms. O 13

Het wordt de ultieme poging om Hr. Ms. O 13 te vinden, de onderzeeboot die al sinds 12 juni 1940 wordt vermist. Met hulp van een onderzoeksschip van de Helderse firma Tranship voorzien van sonar apparatuur en operators van Fugro uit Leidschendam onderzoekt de Koninklijke Marine in oktober in 5 tot 10 dagen zoveel mogelijk onbekende obstakels op de bodem van de Noordzee.

Hr. Ms. O 13

Op die dag verliet de O(nderzeeboot) 13 de haven van Dundee voor een patrouille in het Skagerrak. Doel was het observeren van het scheepvaartverkeer en als het mogelijk was ook het verstoren ervan. De aan de boot opgegeven locatie: 57 graden noorderbreedte, 5 graden oosterlengte. Op 25 juni 1940 meldde het Britse War Office echter dat de Nederlandse onderzeeboot “overdue (te laat)” was. 31 Nederlanders en 3 Britten zijn sindsdien vermist. Wat er gebeurde, is anno 2012 nog altijd niet duidelijk.

Nederland verloor in de Tweede Wereldoorlog 7 onderzeeboten door vijandelijk handelen; 1 werd in de haven van Soerabaja op Java gebombardeerd, 6 boten verdwijnen op zee. 5 wrakken zijn er inmiddels getraceerd. De marine en het Comité Nabestaanden Onderzeeboten 1940-1945 willen ook de laatste verdwenen onderzeeboot opsporen.

Onderwaterobstakels

Het is de bedoeling om met hydrografische opnameapparatuur en de onderwaterrobot Remus van de marine het wrak van de O 13 op te sporen. Behalve de eigen hydrografische gegevens, beschikt het opsporingsteam, onder leiding van kapitein-luitenant-ter-zee Jouke Spoelstra, nu ook over zeekaarten met obstakelgegevens van de offshore-industrie en de visserij. “Dit soort commerciële gegevens kan voor ons van grote waarde zijn”, vertelt Spoelstra. “Vissers markeren alle onderwaterobstakels, omdat ze het risico lopen hun netten te verspelen. We weten niet om wat voor een belemmering het gaat: het kan een grote kei of een container zijn, maar ook de periscoop van een onderzeeboot.”

“Voor ons zijn het welkome aanknopingspunten, want ondanks de moderne zoektechnieken blijft het een enorm puzzelwerk. In de loop der jaren hebben we veel meer middelen gekregen om de zeebodem af te zoeken, zoals sonar, satellietbeelden en binnenkort zelfs lasermetingen. We leggen hier een link tussen geschiedenis en technologie.” Het vinden van de Nederlandse onderzeeboot is dus allerminst een uitgemaakte zaak, benadrukt Spoelstra. “Ons zoekgebied is in principe het totale operatiegebied van de O 13: een gebied van 100 bij 360 kilometer.” Maar door gegevens aan elkaar te knopen, denken Spoelstra en zijn team dat ze nu de sector hebben gevonden waar de O 13 moet liggen: in een gebied van 25 bij 25 kilometer. Dat is, zeg maar, de halve provincie Utrecht.

Onbekend

Niet alleen de precieze ligging is onbekend, maar ook wat er gebeurde. Een technisch mankement acht Spoelstra onwaarschijnlijk, omdat de O 13 kort voor de patrouille was getest en in orde bevonden. De bemanning bestond bovendien voor driekwart uit oudgedienden. Een andere mogelijkheid zou de aanvaring met de Poolse onderzeeboot ORP Wilk kunnen zijn, maar Spoelstra noemt dat, gezien de schaderapporten,  onwaarschijnlijk. Dat de O 13 tot zinken is gebracht door de Duitse U-99 die in het gebied zou zijn geweest, lijkt Spoelstra ook stug, omdat de Duitse rapportages geen melding maken van een treffen op zee. Volgens hem blijft wel de mogelijkheid over dat de O 13 in een mijnenveld terecht is gekomen dat de Duitsers hadden aangelegd, maar dat nog niet op de Engelse zeekaarten stond.

Hoop

De Koninklijke Marine zet na 7 decennia een eindsprint in om alsnog het oorlogsgraf van de onderzeebootbemanning te lokaliseren. “De bemanning verdient een bekende, laatste rustplaats”, aldus Spoelstra. “Nu zijn er nog directe nazaten van de bemanning in leven. Maar met het verstrijken van de jaren groeit bij de tweede generatie de behoefte om het boek van de O 13 te sluiten. Voor die zonen, dochters en kleinkinderen moeten we het proberen. De verloren onderzeebootbemanning verdient een bekende laatste rustplaats. Ze zullen gevonden worden, dat is gewoon een kwestie van tijd.”

10 september 2012 | Ministerie van Defensie.

Adviesorgaan maakt zich zorgen om defensie

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) maakt zich grote zorgen over eventuele nieuwe bezuinigingen op defensie. Dat heeft het belangrijke adviesorgaan op het gebied van buitenlands beleid laten weten aan alle leden van de Staten-Generaal in een brief.

”Eventuele nieuwe bezuinigingen op Defensie zouden ernstig afbreuk doen aan een effectief buitenlands- en veiligheidsbeleid”, schrijft de AIV. De brief is juist nu verstuurd, omdat er een nieuw kabinet wordt geformeerd.

Volgens het adviesorgaan roept het huidige formaat van de krijgsmacht al ”vragen op over de inzetbaarheid en het ambitieniveau”.

Sinds de Koude Oorlog, zo betoogt de AIV, is de krijgsmacht met enige regelmatig verkleind. ”Nieuwe bezuinigingen op defensie zijn in strijd met de grondwettelijke taken van de krijgsmacht en verdragsrechtelijke verplichtingen van Nederland.”

15 september 2012 | ANP | Nu.nl

Volledige AIV-brief: Kabinetsformatie 2012: krijgsmacht in de knel.

Luchtmacht trakteert Den Helder op relatieconcert

Het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht heeft de omwonenden van Maritiem Vliegkamp De Kooy en inwoners van Den Helder gisteren getrakteerd op een relatieconcert. Het concert werd aangeboden door de commandant van het Defensie Helikopter Commando.

Het concert werd gegeven in de Den Helder Airport zaal in schouwburg De Kampanje. De 600 gratis toegangskaarten werden verstrekt via de drie VVV kantoren in Den Helder. Binnen anderhalve week waren alle kaarten opgehaald door geïnteresseerde omwonenden. De reacties na afloop van het concert waren lovend.

Maritiem Vliegkamp De Kooy en de daar gestationeerde helikopters vallen pas sinds 2008 onder het Defensie Helikopter Commando van de Koninklijke Luchtmacht. Het was daarom de eerste keer dat een relatieconcert werd gegeven in Den Helder. Het orkest heeft wel eerder in Den Helder opgetreden voor de

theatertour. Kijk voor meer informatie op luchtmachtkapel.nl.

via Koninklijke Luchtmacht.

Kwartiermakers Mount 13 vertrokken

Op 15 september gaan de bergsporters van 13 Gemechaniseerde Brigade richting Chamonix in Frankrijk om de Mont Blanc te trotseren. Vanochtend is de kwartiermakergroep al vertrokken om morgenavond de hoofdmacht op te kunnen vangen.

bergsporters van 13 Gemechaniseerde Brigade uit Oirschot richting de Mont Blanc! De expeditie vindt plaats van 15 tm 23 september en is gekoppeld aan een goed doel!

De opbrengst is bestemd voor kinderen van tijdens recente missies gesneuvelde collega’s. Zij krijgen een besloten evenement van 1 tot 2 dagen aangeboden. Een moment om hen een onvergetelijke tijd te bezorgen, maar ook om samen te zijn met lotgenootjes.

Deze sponsoren gingen je voor!

Verschillende bedrijven en organisaties hebben zeer positief gereageerd op ons initiatief om de Mont Blanc te gaan beklimmen.
Zij hebben een materiële of financiële bijdrage geleverd om onze expeditie én het goede doel te steunen. Namens 13 Gemechaniseerde Brigade: bedankt!
SternRent B.V.
De Weerd Tentenverhuur
PSV
Decathlon
Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW)
Koninklijke Landmacht

Ook jij kunt een bijdrage leveren. Maak je donatie over op 111 557 305 tav ‘Stichting Duikteam Zwaardvis’ ovv ‘Donatie Mount13’ en blijf de tocht volgen via Facebook!

Volg deze expeditie vanaf maandag dagelijks via Facebook en moedig de klimmers aan!

via 13 Gemechaniseerde Brigade, Legerplaats Oirschot.

'Vrijwillig, niet vrijblijvend' Je moet het maar kunnen.

Translate »