ScanEagle speurt naar piraten

door TLNT Jochem van Wijk

GOLF VAN ADEN  – Nederland heeft een nieuw middel ingezet in de strijd tegen piraterij, de ScanEagle. Sinds deze maand cirkelt de ruim drie meter grote Unmanned Aerial Vehicle (UAV) geruisloos boven de Golf van Aden op zoek naar piraten.

ScanEagle
ScanEagle

Het is nog donker als militairen van het Joint Intelligence Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance Commando (JISTARC) uit ’t Harde op het helidek van Hr. Ms. Rotterdam de lancering voorbereiden. Na anderhalf uur testen, wordt het vliegtuig stipt om 5.30 uur afgeschoten. Binnen tien seconden is de UAV uit het zicht verdwenen. Opperwachtmeester Cees Wittenberg bemant het UAV ground control station, en tuurt naar twee schermen. Het ene scherm toont de route van het vliegtuig, het andere live beelden van de blauwe zee van de Golf van Aden.

“Aangezien er geen referentiepunten zijn, zoals kerken en bergen is het anders vliegen dan op het land, maar we kunnen hier prima uit de voeten,” zegt de vliegoperateur. Over de headset hoort hij van de brug dat een schip op de radar niet reageert op een oproep. Of de ScanEagle even kan kijken? Met de muis schuift hij over het scherm en klikt. Onmiddellijk draait het vliegtuig de andere kant op en gaat de opper op zoek naar het schip.

Piraten opsporen

De negentien landmachtmilitairen van JISTARC varen voor het eerst als eenheid mee op Hr. Ms. Rotterdam in het kader van de NAVO-antipiraterijmissie Ocean Shield. Naast vliegoperateurs, zijn (beeld)analisten en informatiemanagers aan boord van het amfibische transportschip.

Ground Control Station
Ground Control Station

Hun commandopost (CP) bevindt zich diep in het ruim. Tussen de computers, kaarten en honderden netwerkkabels zit majoor Chris Sievers, commandant van het team. “Onze taak is om de commandant van de missie, commandeur Ben Bekkering en zijn staf van Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), met informatie en inlichtingen te ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van zijn opdracht. We voeren voornamelijk gebiedsverkenningen uit om onbekende schepen te detecteren en mogelijke piratenactiviteiten te herkennen.”

Door de ingebouwde GPS vliegt de UAV automatisch terug naar het dek, waar het zichzelf vasthaakt aan een kabel. De nieuwe aanwinst van defensie houdt zich goed boven zee. Wittenberg: “De eerste operaties zijn goed en veilig verlopen. Ook onder warme weersomstandigheden van 45 graden Celsius heeft het systeem het prima gehouden.”

(Defensiekrant, 30 augustus 2012)

via Defensie weblog.

Wijzingen VS 2-1593 Tenuen voor militairen van de KL

Vooruitlopend op de uitgave van de 8e druk van het VS 2-1593 “Tenuen voor militairen van de Koninklijke Landmacht”, verklaar ik enige wijzigingen op voorhand van kracht.
Het betreft de volgende artikelen

1. Hoofdstuk 2 GEVECHTSTENUE, paragraaf 4, punt a.
Bij extreme hitte mogen, na toestemming van de commandant uitsluitend op de werklocatie, het T-shirt, woodland zichtbaar worden gedragen en wordt op de broekriem (zichtbaar) een rangonderscheidingsteken gedragen en mogen de broekspijpen over de zwarte laarzen worden gedragen.

Dit artikel komt te vervallen.

2. Hoofdstuk 10 HOOFDDEKSELS, paragraaf 2 ONDERVERDELING, punt b.Pet DT / GLT – Hoed DT / GLT
(1) Opperofficieren dragen de pet DT/GLT (voor vrouwelijke opperofficieren de hoed DT/GLT) met een ponceaurode 1) band, met uitzondering van de opperofficieren die registratief zijn ingedeeld bij het Wapen der Cavalerie en de opperofficieren die gerechtigd zijn de bordeauxrode baret of de baret 1 GNC te dragen. Bij officiële (interservice) gelegenheden2) en openbare herdenkingen dient de pet DT/GLT gedragen te worden.

Bij overige gelegenheden mogen opperofficieren naar eigen inzicht de pet DT/GLT of de baret dragen bij DT, trui DT en zomertenue.

(2) de pet DT/GLT wordt gedragen bij het GLT met uitzondering van militairen die gerechtigd zijn tot het dragen van een afwijkend hoofddeksel, zoals de groene baret, bordeauxrode baret, zwarte baret, baret 1GNC en kwartiermuts.

(3) Bij diensten in troepenverband draagt de gehele eenheid, ongeacht rang, de baret of kwartiermuts.

(4) adjudanten van H.M. de Koningin die niet registratief zijn ingedeeld bij het Wapen der Cavalerie en het Korps Rijdende Artillerie dragen bij het DT de pet DT/GLT;

(5) het dragen van de pet DT / GLT bij het DT is toegestaan.

Dit artikel wordt vervangen door:
Pet DT / GLT – Hoed DT / GLT

(1) De pet DT/GLT, voor vrouwelijke militairen de hoed DT/GLT is een facultatief hoofddeksel dat uitsluitend indien benodigd voor de functie wordt verstrekt.
(2) Indien opperofficieren de pet DT/GLT (voor vrouwelijke opperofficieren de hoed DT/GLT) dragen is dit in de uitvoering met een ponceaurode band (voor opperofficieren Technische Staf een karmozijnrode band).
(3) Bij diensten in troepenverband draagt de gehele eenheid, ongeacht rang, de baret of kwartiermuts.
(4) Adjudanten van H.M. de Koningin die niet registratief zijn ingedeeld bij het Wapen der Cavalerie en het Korps Rijdende Artillerie dragen bij het DT de pet DT/GLT;

3. Hoofdstuk 4 GELEGENHEIDSTENUE, paragraaf 2 SAMENSTELLING,

punt a Voor mannelijke officieren en onderofficieren;
(1) Pet DT/GLT
Dit wordt vervangen door:
(1) Baret of kwartiermuts

punt b Voor vrouwelijke officieren en onderofficieren
(1) Hoed DT/GLT
Dit wordt vervangen door:
(1) Baret of kwartiermuts

paragraaf 3 TOEVOEGINGEN
Hier wordt onder e. vermeld Pet, c.q. hoed DT/GLT

Toelichting
In de praktijk blijkt dat de tenuevariant GVT bij extreme hitte door derden veelal ervaren wordt als een niet correct geklede militair. Ook wordt het begrip werklocatie zeer ruim geïnterpreteerd. Dit alles past niet bij het beeld van een
professionele militair, een beeld waarin het uiterlijk voorkomen in veel gevallen toch als maatstaf voor de gewekte indruk geldt. Juist vanwege het belang van deze indruk voor onszelf en onze organisatie schaf ik deze tenuevariant af. Het
huidige PGU-pakket biedt, afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden, voldoende mogelijkheden om ook bij warm weer een comfortabel tenue samen te stellen.
In tijden van beperkte financiële middelen is het zaak kritisch te kijken naar zowel onze activiteiten als onze middelen. Als er in het DT/GLT-pakket één artikel is dat niet of nauwelijks wordt gedragen is dit de pet cq. hoed DT/GLT. Toch
wordt deze aan ieder kaderlid verstrekt, terwijl slechts weinigen de pet of hoed in de praktijk dragen. Veelal is dit bij het vervullen van een specifieke functie of bijzondere gelegenheid. Op grond van deze overwegingen wijzig ik de status van
de pet c.q. hoed DT naar die van facultatieve toevoeging aan het tenue. Door het KPU-bedrijf zullen de pet c.q. hoed DT uit de basis PGU-pakketten worden geschrapt.

Deze wijzigingen zijn met onmiddellijke ingang van kracht.

 

Ontslag – en dan?

Langzaam maar zeker worden de contouren van de grootscheepse bezuinigingsoperatie binnen Defensie duidelijk. Duizenden en duizenden mensen worden geconfronteerd met het verlies van hun baan (niet verlengen of ontslag). Nu is arbeid (betaald werk) een zeer belangrijke factor in levens van mensen: het heeft te maken met identiteit, gevoel van eigenwaarde, zingeving, levensdoel, e.d.
Verlies van betaald werk heeft daarom een grote impact en raakt aan de fundamenten van je bestaan. Bij Defensie komen daar nog specifieke vragen bij, zoals: Is het militair zijn slechts een bezigheid om je dagelijks brood te verdienen of is het veel meer dan dat, namelijk een manier van leven? Deze conferentie is bedoeld voor iedereen die met (dreigend) ontslag te maken heeft en die zich wil (her)oriënteren op de toekomst.
Onder het motto “lotgenoten zijn bondgenoten” kunnen de deelnemers hun verhaal bij elkaar kwijt, elkaar ondersteunen en elkaar op weg helpen. Dit  alles onder deskundige begeleiding. Deze conferentie kan ook in teamverband aangevraagd worden.

Begeleiding: Raadsman Marias van Dorp en Ds. Ties Schutte

Inschrijven t/m 8 oktober
Detailgegevens
Datum:22 – 23 oktober 2012
Locatie:Vormingscentrum Beukbergen
Adres:Amersfoortseweg 59, 3712 BB Huis ter Heide
Organisatie:DGV

Reünie / Algemene Leden Vergadering VERENIGING OUD-LEDEN 1 (NL) UN SIGNAL BATTALION

Aankondiging Reünie / Algemene Leden Vergadering

Het bestuur nodigt alle leden en hun partner van harte uit voor de jaarlijkse reünie op zaterdag 6 oktober 2012. Die dag zal ook de Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden worden.

Programma:

10.00 – 10.25 uur       Ontvangst deelnemers reünie en ALV
10.25 uur                        Welkom door de voorzitter
10.30 – 12.00 uur       ALV (voor de leden van de vereniging)
10.30 uur                      Aanvang reünie (voor de partners en niet-deelnemers ALV)
12.00 uur                      Voortzetting reünie (met deelnemers ALV)
13.00 uur                      Warme maaltijd
16.00 uur                      Einde Reünie

Locatie:
Onderofficiersmess (Gebouw 35) Generaal Spoorkazerne
Leuvenumseweg 88 te Ermelo

De ALV wordt vanaf 10.30 uur gelijktijdig met de reünie gehouden. Het verslag van de vorige vergadering en de financiële stukken worden bij de ontvangst uitgereikt.

U kunt zich aanmelden voor de reünie en/of de algemene ledenvergadering door hier op het aanmeldingsformulier te klikken.

Met vriendelijke groeten en tot ziens op 6 oktober a.s.

Daaf Fiege (Voorzitter).

via Reünie/ALV-2012.

Opinie: Verkiezingen

Hr.Ms. Evertsen is 18 augustus teruggekeerd van een prima antipiraterijmissie. Hr.Ms. Rotterdam opereert op dit moment absoluut joint, met ingescheepte ondersteunende eenheden van zowel de CLAS (Scan Eagle UAV), het CLSK (Cougars) als de Kmar, als combined, als vlaggenschip van de NAVO-antipiraterijmissie Ocean Shield, onder bevel van commandeur Ben Bekkering.

Op 10 augustus maakte het mijnbestrijdingsvaartuig van de wacht, Hr.Ms. Willemstad, in de Westerschelde een zwaargewicht uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk. Eind juni onderschepte Hr.Ms. Tromp in het Caribisch gebied 2000 kilo cocaïne. In Kunduz beveiligen de mariniers van de Koninklijke Marine de politietrainingsmissie, onder leiding van Kolonel der mariniers Jarst de Jong. Aan boord van veel koopvaardijschepen varen mariniers als Vessel Protection Detachments mee, ter beveiliging tegen mogelijke aanvallen van piraten aan de Oostkust van Afrika. Tegelijkertijd steekt de piraterij voor de Westkust haar gemene kop op. Ook daar klinkt vanuit de politiek en de rederijen de terechte roep om bescherming.

Terwijl de marine dus operationeel op alle fronten bezig is, werpen de verkiezingen op 12 september hun schaduw vooruit. De verkiezingsprogramma’s van de diverse politieke partijen heeft de GOV|MHB voor wat betreft de defensieparagraaf geanalyseerd. Het geheel biedt een overzicht van wat de diverse partijen hebben te bieden op het gebied van “een voor haar taak berekende krijgsmacht”. Veel partijen uiten zich in algemeenheden, maar waar ze specifiek worden, wordt het meteen bedreigend. Zoals de PvdA die aan de ene kant taakspecialisatie voorstaat en aan de andere kant met naam en toenaam juist een kernactiviteit waarmee Nederland internationaal skyhigh scoort, namelijk de Onderzeedienst, wil schrappen. Wie begrijpt het nog? Een ding is zeker: tijdens coalitieonderhandelingen wordt alles vloeibaar.

Tijdens de indienststelling van het Oceangoing Patrol Vessel Hr.Ms. Holland, die samenviel met de opening van de Marinedagen 2012, hield de directeur van Damen Schelde Naval Shipbuilding een pleidooi dat het nu eens afgelopen moest zijn met het bezuinigen op Defensie. Er zou juist geld bij moeten met het oog op de politieke situatie in de wereld. Hoewel de OPV’s prachtige schepen zijn, wil ik opmerken dat ze producten zijn van vorige bezuinigingen (afstoten 4 M-fregatten) en dat ze slechts kunnen worden ingezet in het laagste deel van het geweldsspectrum. Het OPV is dan ook geen volwaardige vervanging van de M-fregatten. Zo trekken ‘oudere’ bezuinigingsslagen ook nu nog sporen door de slagkracht van de marine.

In 2005 schreef Arun Prakash, bevelhebber van de Indiase zeestrijdkrachten in de Indian Defence Review een artikel over het toenemende belang van maritieme macht in het algemeen en van een voor haar taak berekende zeemacht in het bijzonder:

“The 21st century is going to be a maritime century. The globalisation of the world economy and its impact on global sea-borne trade, energy imperatives and growing dependence on sea resources, all point towards the growing importance of the seas. These developments are extremely important for India due to our reliance on the sea for trade, energy resources and food resources. In fact, over a century ago, the famous American maritime strategist, Admiral Mahan had stated, ‘Whoever controls the Indian Ocean dominates Asia.’ He further went on to predict that ‘in the 21st century the destiny of the world will be decided upon its waters.’ Today that prediction appears to be coming true. While we have no wish to dominate anything, we need to ensure that nobody else is in a position to do so, or to dictate terms to us either. A capable navy is only one element of a maritime power. A large merchant fleet, modern ports with good infrastructure, a vibrant, efficient and self-reliant shipbuilding industry along with its supporting technical infrastructure are some of the other vital elements of maritime power which we need to concentrate upon. The key, however, lies in the populace having a maritime temperament and outlook. Indians in general, need to acknowledge that if not a ‘maritime nation’ (yet), we certainly are a nation dependant on the seas, and need to look more seawards than inwards.” (www.rediff.com/news/2005/feb/28inter1.htm)

Het wordt tijd dat onze politici, van links via het midden tot rechts, deze treffende woorden uit 2005 eens goed tot zich laten doordringen en zich ten volle realiseren dat ook Nederland afhankelijk is van een vrije zee.

(KTZ Rob Hunnego, voorzitter KVMO, Marineblad augustus 2012)

Campagne officieren tegen extra bezuinigingen defensie

door Sander Zurhake

Officieren van alle krijgsmachtonderdelen komen in het verweer tegen de door politieke partijen voorgestelde extra bezuinigingen op defensie. Dat militairen zich openlijk uitspreken tegen politieke voornemens gebeurt zelden.

De door bezuinigingen geplaagde militairen toonden zich jarenlang loyaal en hielden hun mond over drastische ingrepen, zoals de opheffing van de tankbataljons, maar de maat lijkt nu vol. Militairen mogen niet staken en proberen daarom met een publiciteitscampagne verdere bezuinigingen te voorkomen.

Op dit moment wordt er met één miljard euro al stevig bezuinigd op de krijgsmacht en verliezen duizenden militairen hun baan. Nu willen PvdA, SP, de PVV, D66 en Groenlinks nog eens stevig bezuinigen als zij na de verkiezingen aan de macht komen. Volgens Kapitein-luitenant ter Zee Rob Hunnego, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren en tevens duovoorzitter van de overkoepelende vereniging van officieren en burgerpersoneel GOV/MHB, maken nieuwe bezuinigingen de krijgsmacht ‘onherroepelijk tot een ruïne van gigantische omvang.’

Economische belangen
De beroepsverenigingen van Nederlandse officieren houden volgende week dinsdag een gezamenlijke presentatie over de gevolgen van eventuele extra bezuinigingen op defensie. ‘We zullen proberen duidelijk te maken dat Nederlandse economische belangen niet beschermd kunnen worden met een nóg kleinere krijgsmacht’, zegt Hunnego. ‘Iedereen weet dat de Nederlandse boterham in het buitenland wordt verdiend. Dat kan alleen als het veilig is en zo meteen kan onze krijgsmacht dat niet meer garanderen. Tot dusver trekt bijna niemand in de politiek zich daar wat van aan. Dat willen we veranderen.’

Groenlinks, SP en D66 wijzen erop dat door intensievere samenwerking met bondgenoten de belangen van Nederland nog steeds goed worden beschermd. De militaire top waarschuwt voor deze opvatting. Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp vertelde vorige week dat de mate waarin bondgenoten met Nederland willen samenwerken sterk afhangt van wat de Nederlandse krijgsmacht als tegenprestatie te bieden heeft. In Afghanistan hebben de militairen laten zien dat die tegenprestatie groot kan zijn. ‘Nieuwe bezuinigingen zouden deze balans kunnen veranderen’, aldus Middendorp. Hunnego onderschrijft dit. ‘Onze bondgenoten bereiden bij wijze van spreken een enorme maaltijd en wij komen met waterkannen aanzetten. Dat kan niet zonder gevolgen blijven.’

(Nederlands Dagblad, 29 augustus 2012)

Vice-admiraal Borsboom start de bouw van de laatste mast.

De officiële start van de bouw van de vijfde geïntegreerde mast is een feit. Vanmiddag gaf Vice-admiraal Matthieu Borsboom (C-ZSK) het startsein voor de bouw door het ceremonieel leggen van de eerste las. De vijfde mast is de laatste uit de reeks bestemd voor de patrouilleschepen van de Hollandklasse met daaraan toegevoegd de mast bestemd voor het Joint Support Ship (JSS) de Hr.Ms. Karel Doorman. De laatste mast is bestemd voor het patrouilleschip de Groningen. De verwachting is dat de mast in juli 2013 door het Marinebedrijf wordt afgeleverd aan Thales.

via Koninklijke Marine.

Oplegging Standaarden Cavalerie

De standaarden van de regimenten Huzaren van Sytzama (voormalig 11 tankbataljon) en Huzaren Prins van Oranje worden zondag 16 september opgelegd in Den Haag. Deze oplegging is illustratief voor de ingrijpende bezuinigingen die diep snijden in de operationele capaciteiten van 13 Mechbrig en de Koninklijke Landmacht.

De ceremonie wordt in de openbaarheid uitgevoerd om de gevolgen ook zichtbaar te maken voor het publiek. Daarnaast is het ook belangrijk voor hen die de afgelopen decennia in de eenheden van deze regimenten hebben gediend om dit waardig af te sluiten. Het personeel dat bij de opgeheven tankbataljons heeft gediend wordt daarom in de gelegenheid gesteld voor zover de dienst dit toelaat bij deze ceremonie aanwezig te zijn. Deelname aan deze ceremonie wordt als dienst aangemerkt.

Personeel dat deel wil nemen aan de ceremonie dient zich per mail aan te melden bij het Bureau Ceremonieel & Protocol van het kabinet van C-LAS (Bureau.Ceremonieel.en.Protocol@Mindef.nl) onder vermelding van rang, naam, voormalige eenheid en huisadres

(Foto:www.sytzama.nl)

via 13 Gemechaniseerde Brigade, Legerplaats Oirschot.

Tourforlife team 101 CBRN Landmacht

Nog meer goede initiatieven van de maatschappelijk betrokken militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade! Het Tourforlife team van 101 CBRN Verdedigingscompagnie organiseert komende tijd diverse toertochten per fiets, waarmee zij zoveel mogelijk geld proberen op te halen voor Artsen Zonder Grenzen. De eerste toertocht wordt op vrijdag 21 september georganiseerd. Vertrek vanaf de hoofdpoort van de Prinses Margrietkazerne in Wezep. Het dragen van een helm is verplicht tijdens de toe. Lees in de flyer hoe jij je (militair of burger) hiervoor kunt aanmelden!

De eerste toertocht om geld in te zamelen voor ons team.
deze toertocht zal in Wezep plaats vinden ook is een helm verplicht tijdens de toer.

adres:
Kolonel D.J. Teesweg 1
8091AT Wezep

via 43 Gemechaniseerde Brigade.

Militairen maken zich op voor beklimming Mont Ventoux

Afgelopen maandag zijn tien militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade naar Montbrun les Bain in Frankrijk vertrokken om op zaterdag 1 september voor het goede doel de Mont Ventoux te beklimmen. Met ruim 1000 andere enthousiaste sportievelingen, wordt de berg (o.a. beroemd vanwege de Tour de France) hardlopend, wandelend, uiteraard fietsend maar zelfs door een aantal ‘die-hards’ gehandbiked bedwongen.

Ook dit jaar is het hoofddoel om door middel van deze beklimming aandacht te vragen voor het KWF-kankerfonds en deze sportieve uitdaging te ‘gebruiken’ om zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen. Buiten de beklimming van de Mont Ventoux zullen de militairen ook vrijwilligerswerk verrichten voor de organisatie. Hierbij valt te denken aan het onderbrengen van de deelnemers op de verschillende slaaplocaties, de uitgifte van de sportkleding, het bezetten van een informatiebalie maar ook ‘technische’- en geneeskundige ondersteuning.

 Achter de schermen heeft adjudant Richard Kuipers veel werk verzet en de organisatie geholpen met de opzet van een logistiek plan. Een groot deel van de adviezen maar ook een deel van ‘de militaire werkwijze’ is door de organisatie omarmd en heeft geleid tot de samenstelling van een draaiboek. Maar ook hij zal, net als de overige collega’s, op zaterdag ‘de Kale Berg’ beklimmen, waarvan drie militairen de Mont Ventoux zelfs drie keer opfietsen. Een prestatie die uiteindelijk toegang geeft tot het illustere gezelschap van ‘de Club de Cinglé’ en dat betekent zoiets als: ‘Malloten van de Mont Ventoux’.

Inmiddels heeft de groep militairen al een bedrag van ruim € 4500,= aan sponsorgeld opgehaald, waarvan de basis gelegd is door de militairen die in juni hebben meegedaan aan de spinningmarathon, waavoor namens het deelnemende team veel dank!

Kijk voor meer informatie op: www.grootverzettegenkanker.nl

via Militairen maken zich op voor beklimming Mont Ventoux.

by 43 Gemechaniseerde Brigade

'Vrijwillig, niet vrijblijvend' Je moet het maar kunnen.

Translate »